Privaatsuspoliitika

   MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühing väärtustab enda liikmeid, kliente ja töötajaid ning teeb kõik selleks, et nende isikuandmed oleksid seaduslikult ja turvaliselt töödeldud, sealhulgas kaitstud volitamata juurdepääsu ja edastamise eest.


MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühing töötleb isikuandmeid järgnevate põhimõtete alusel:
Isikuandmete töötlemisel lähtub MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühing Eestis kehtivatest õigusaktidest, kehtivatest näituste, võistluste eeskirjades ja sõlmitud lepingutest. Andmeid töödeldakse ulatuses, mis on vajalik lepingute ja eeskirjade täitmiseks ja klientide teenindamiseks.
MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühing järgib oma igapäevategevuses isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalse teabe saladuses hoidmise põhimõtteid.


MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühing töötleb isikuandmeid kindlaksmääratud ja õiguspärasel eesmärkidel ning ei töötle viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Isikuandmed on piisavad ja asjakohased ega ole nende töötlemise eesmärkide suhtes liiased.


Töötlemise eesmärgi seisukohast valed isikuandmed kustutatakse või parandatakse.
MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühing rakendab isikuandmete kaitse tagamiseks asjakohaseid füüsilisi, organisatoorseid ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.


MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühing ei edasta isikuandmeid (sh salvestisi) teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete edastamise kohustus tuleneb õigusaktist või andmete edastamiseks on andmesubjekt andnud enne nõusoleku.


Küsimused andmekaitse kohta on võimalik esitada MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühingu juhatusele e-posti aadressile juhatus@labradorid.ee