Kuulekuskoolitus (KK)

Kuulekuskoolituse kaudu õpetatakse koerale (ka tavaelus) vajalikke oskusi ning koera omanikule, kuidas koerale uusi vajalikke oskusi edastada. Eksamitel ja võistlustel kontrollitakse koolituse tulemusi ehk koera ja koerajuhi vahelist koostööd ning seda, kui korrektselt koer kõik harjutused omandanud on. Eesmärgiks on ka koerasõbraliku õhkkonnaga harrastusevõimaluse pakkumine.

Sõnakuulelikkuse koolitus (SK)

Sõnakuulelikkuse (SK) koolituse eesmärgiks on õpetada koerale sobilikku käitumist ja sõnakuulelikkust ning koeraomanikule õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga. Erilist tähelepanu pööratakse koera ja koerajuhi vahelisele kontaktile ja koera valmisolekule kuuletuda ka koerajuhist eemal viibides. Koera ja koerajuhi koostöö peab moodustama hea üldmulje. Eesmärgiks on ka koerasõbraliku õhkkonnaga harrastusevõimaluse pakkumine.

Veepääste (VP)

Veepääste (VP) koolituse eesmärgiks on aktiivne vaba aja veetmine koos koeraga. Veepääste koolituse üheks eesmärgiks on koerte koolitamise ja koerte veepääste koolituse populariseerimine Eestis. Veepääste koolitus baseerub koera loomuomasel veeinstinktil ning koera ja koerajuhi vahelisel koostööl. Koer ei ole veepäästes iseseisev päästja, vaid ta on inimese abiline koos oma instinktide, füüsilise võimekuse ja inimesele orienteeritusega.

Agility (AG)

Agility eesmärgiks on arendada koerte liikuvust ja arukust, õpetades neid sooritama erinevaid takistusi (tunnelid, A-takistus, slaalom, poom, rõngas, müür, kaugushüpe). Agility kui hariva ja sportliku tegevuse abil sotsialiseeritakse koeri. Agility nõuab koera ja koerajuhi vahelist head koostööd, kuivõrd agility rada on igakord erinev. Agilitys on oluline nii osavus kui kiirus. Võistlusrada tuleb läbida võimalikult väheste vigadega ja võimalikult kiiresti.

Teraapiakoerad (koeri kaasavad sekkumised)

Koeri kaasav sekkumine on eesmärgipärane tegevus, mis tervishoiu, sotsiaaltöö ja hariduse valdkonnas ning teistes inimestele suunatud teenuste valdkondades teraapiliste tulemuste saavutamiseks kaasab teadlikult ja sihipäraselt protsessi koeri. Sekkumistes osalevad professionaalid, kes tunnevad neis osalevaid inimesi ja koeri. Sekkumistes osalevad teraapiakoeratiimid koosnevad koerajuhist ja koerast ning nendega koos töötavast eksperdist (sotsiaaltöötajast, pedagoogist, terapeudist jne) vastavalt teenuse iseloomule ja vajadusele. Koeri kaasavas sekkumiseks osalemiseks tuleb koeraga koeraga läbida sobivustestimine, osaleda baaskoolitusel ning teraapiakoeratiimi eksamil.

BH – ühiskonnakõlblikkusekatse

Ühiskonnakõlblikkuse test koosneb koera ligipääsetavustestist (kiibi kontrollimine), platsil sooritatavatest kuulekusharjutustest (kõrvalkõnd rihmaga ja rihmata, juurdetulek, püsivus, liikumiselt istumine) ja linnaosast (suhtumine inimrühma, autodesse, jooksjatesse, teistesse koertesse, jalgratturitesse, liiklusesse), mis tuleb üksteise järel sooritada. BH test on paljudes riikides eelduseks, et koer saaks üldse võistlustel või eksamitel osaleda. Eestis on BH katse sooritamine nõutav rahvusvahelise teenistuskoerte ja jäljekoerte töökatsetel osalemisel, kuid BH katse sobib hästi noortele alles võistlemist alustavatele koertele esimeseks ametlikuks katseks.

Pääste- ja otsingukoerad (IPO-R)

Väga praktiline koolitusala, mis koosneb maa-ala otsingust (RH-FL), varinguotsingust (RH-T), jäljekatsest (RH-F) ning kuulekusest ja osavusest. Maa-alaotsingus otsib koer koerajuhi korraldusel etteantud aja jooksul läbi ettenähtud maa-ala, reageerides õhu kaudu levivale lõhnale. Vastavalt raskusastmele tuleb leida kõik peidetud figurandid. Varinguotsingu all mõeldakse eelkõige otsingut rusudel või varisenud hoones, kus võimalikud ohvrid on mattunud rusude alla ega ole nähtaval. Varingupinnasel liikumine on keeruline ning nõuab koertelt väga head liikuvust ja vastupidavust. Harjutusväljakutel kasutatakse figurantide peitmiseks kinniseid peidikuid, kus koer peab markeerima lõhna leidmist selle koha peal kust lõhn kõige tugevam on. Päästejälg on väga praktiline koolitusala, koertele on nina kasutamine lõhna ajamiseks maad mööda kulgeval jäljel väga loomuomane tegevus ning piisava treenituse ja kogemustepagasi juures suudab koer ajada ka mitme kilomeetri pikkuseid jälgi. Päästejälg võib kulgeda üle erinevate maastikkude, põld võib vahelduda metsaga või soise pinnase, jälg võib minna üle teede ja kraavide.